1. Home
  2. ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್

ಟ್ಯಾಗ್: ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್

ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ
ಫ್ರಿಲಾನ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು 9 ಸೂತ್ರಗಳು

ಫ್ರಿಲಾನ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು 9 ಸೂತ್ರಗಳು

ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಸಮುದ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈಜುತ್ತ ಮುಂದೆ ತೆರಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ದಾರಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.