ಕೇಶರಾಶಿ – Kesharashi

ಕೇಶರಾಶಿ: ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯಳ ಕಥೆ.  ಮಾನ್ಯಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಸಿಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿ ಕೇಶರಾಶಿ. ಬಳಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ – Khayam Giraki

Read Next

ಶುಭಸುದ್ಧಿ – Shubhasuddi

Most Popular